Akshay Thritiya 2014 Chennai

Presented by SMP Namsankirtan Society.