Akshay Thritiya 2013 Chennai

Presented by SMP Namsankirtan Society.