Download font here and paste it in c:/windows/font dir to view page in Devnagari

                     saMvaadacaa Aavaaja

ho saMvaadaMcao yauga Aaho. sava-~a [ta@yaa baatamyaa, [takxI ca^Mnalsa, fxaona, maaobaa[-la, [MTrnaoT... saMvaadasaazI 24 taasa 24 pa`kxar. tarIhI samaajaata [takxI saMvaadhInataa !

ekxa baajaUlaa baaolaNaaro ivaWana, taj&a [takox kxI, d`aXaacyaa ekxa Gaaosaata [takxI d`aXaMhI nasataIla. baaolaNaaro Aapalao baaolataca Aahota. dusa%yaa baajaUlaa sava-saamaanya laaokx. tyaaMcao TIvhIcao sagaLo ca^Mnalsa baGaUna Jaalao, raoiDAaocao sagaLo ca^Mnalsa eokUxna Jaalao, vata-maanapa~a sagaLI vaacaUna JaalaI. Aataa kxaya? Aataa baaolaNyaasaarKa kahI {rlao naahI, naa kahI eokNyaasaarKao. Aataa tar GaraoGarI ASaI pairisqataI kxI kxa^mana [MTrosTcaa saMvaad {rlaolaa naahI.

ASaa pairisqataIta jaovha AakxaSavaanaIvarca naamasaMkxIta-na kxanaavar paDta, taovha AgadI sahjaca vaaTtaàha saMvaadacaa Aavaaja Aaho. ho ekxa saMvaadsaU~a, ABaMgaacaa Sabd, saMgaItaIcaa svaràekxa TaokxaSaI ivaz\zla, dusa%yaa TaokxaSaI Ba>x. ivaz\zlaabaraobarcaa saMvaad! saMvaadhInataopaasaUna mau>x ASaI Avasqaa.

KarM tar BaarxtaIya mhNaUna AaoLKalyaa jaaNaa%yaa AQyaatmaacaI Aaja ijatakxI garja Aaho itatakxI yaaAadI kxQaIca nasaavaI. AapaNa {gaacaca [qaoà itaqao BaTkxta rahtaao. ivaz\zla tar AajasauQda AapalyaasaazI tasaaca {Baa Aaho.

maI mauLcaa maharaYT/vaasaI naahI. maharaYT/acyaa baahor]na AalaolyaaMnaa yaa rajyaaMcaM kxaoNataM vaOiSaYT Baavata Asaola ? baahorcaa JagaJagaaT paaoT BarNyaacaI saMQaI, mauMba[-saarKaM Sahr yaaba_la maI baaolata naahI. kxarNa mauMba[- mhNajao maharaYT/ naahI. maharaYT\taacaM ho saMta kxaoNaacyaa banavaNyaanao Jaalaolao saMta navhtao. yaa savaa-naa laaokxaMnaI saMta maanalaM, tyaaMcyaa ijavaMtapaNaIca!

marazIpaNaacaI, maharaYT/paNaacaI KaUNa hoca yaa saMtaparMparoca maaozopaNa AaiNa maaola. AgadI sahjapaNao kxaoNaalaahI AacarNaata AaNaNyaasaarKaI hI parMpara jaaNaUna GaoNaM mhNajaoca marazI AsaNa. ASaa pa`kxaro maI svata: AaiNa gaNaoSakuxmaarsauwa marazI hao{] Sakxtaao AaiNa AahaotadoKaIla.

&aanaoEvaraMnaI Ea`aotyaaMnaa ivasvaatmakx Asa sabaaoQala haota. glaaobalaayaJaoSanacaa GaaoYa Aaja haotaaoya. saMtaparMpara KaraoKarca ivaEvaatmakx Aaho. AaQyaatma hI Qamaa-cyaa AaQauinakx svar]paahUna Kaupa inaraLI, maaozI AaiNa AaiQakx vyavahaya- AaSaI gaaoYT Aaho. mhNaUnaca saMtaparMpara hI saamaaijakxtaopaasaUna inaraLI kxrtaaca yaota naahI. ikxMbahunaa pa`tyaokx tar]Na ipaZIvar saamaaijakx saMskxar kxrNyaacaM tao ekx caaMgalaM saaQana Aaho.

jaagataIkx paataLIvar {cca sqaana imaLvaNyaasaazIcaI Sa>xI Aapalyaa yaa saaMskRxitakx maUlyaaMmaQaUnaca yaotao. AaMtarraYT/Iya spaQaa-, caZaAaoZ yaaivaYayaI baaolaNaaro kxQaI kxQaI ASaa paataLIvar yao{]na baaolataata kxI, jaNaU BaartaIya Saotakx%yaacaI icanaI naagairkxaSaI spaQaa-à caa^paisTkxcao lavakxrata lavakxr Baata KaaNyaacaI!

saMta AsaNaM AaiNa banavalaM jaaNaM, laaokxtaai~akx AsaNaM AaiNa banavala jaaNa, yaata jao AMtar Aaho, hoca AaiNa taovaZMca AMtar saMskRxtaI AsaNaM AaiNa nasaNaM yaata Aaho. saMskRxtaIcyaa SaaoQaatalyaa paiScamaokxDcyaa doSaaMnaa koxvaL tao QanasaMpaÙa Aahota mhNaUna Ea`oYz maanaayacaM kxa? tyaaMnaa Aapalyaa saMtaaMcaa saMdoSa jar]r paazvaavaa. tyaamauLo kxdaicata ibaGaDlaolyaa navaEa`ImaMtaaMsaarKaM tyaaMca vaagaNa jara sauQaarola AaiNa sausaMskRxta maanavataocyaa pa`vaahata tao saamaIla haotaIla.

paiScamaovar TIkxa AaiNa Aapalyaa saaMskRxitakx Ea`oYztvaacaa AhMkxar, Asaa maaJyaa mhNaNyaacaa sarQaaopaT AaSaya naahI. tyaaMcyaa Aaiqakx Ea`oYztvaapaasaUna saavaQa rahNyaacaI BaUimakxa GyaayacaI AaiNa Aapalyaa saaMskRxitakx Ea`oYztvaacaa jayaGaaoYa kxrayacaa ho kxrNahI caukxIcaMca Aaho.

paiScamaocaa itarskxar kxrNyaaeovajaI tyaaMnaa saaMskRxitakx AaQaar doNyaacaI AapalaI BaUimakxa AsaavaI. AapalyaakxDcaI 'paiScamapaIiDta' ipaZI AaiNa naaokxrSaahI yaaMnaa Qyaanaata Gaotalaola bar, kxI Baarta ha saaQausaMtaaMnaI caalavata AaNalaolaa doSa Aaho.SaokxDao vaYaa-paUvaI- ivaEvaatmakx haoNyaacaI dRYTI hI samaja kuxzUna AalaI? AapalaI saMskRxtaI laaokxtaM~a yaaMcyaa ikxllaa Aapalyaa saMtaparMparota Aahota, ho laXaata GaoNyaasaarKa Aaho.

iva&aana AaiNa ivakxasa hI Aaiqakx SaaoYaNaacaI saaQanaM kxSaI banalaI Aahota, tao samajaUna gaoNyaasaazI isainakx haoNyaacaI AavaSyakxtaa mauLIca naahI. Aataa pa`Sna ivacaarayacaI vaoL AalaI Aaho yaa sava- ivakxasaamaQyao saMta parMparocaa qaaoDa tarI AMSa Aaho kxa? saMtaaMnaI ivakxasaacyaa ivaraoQa kxQaIhI koxlaa naahI, AaQaI paaoTaobaa maga ivazaobaa saMtaaMnaa naohmaIca saaMgaItala kxI, AQyaatma mhNajao jaIvanaapaasaUna saamasaairkx jabaabada%yaaMpaasaUna paLUna jaaNaM naahI. paaoTaobaa saMsaar ivazaobaa tyaacaa saaja. paaoTaobaa naakx, ivazaobaa tyaatalaa Evaasa. paaoTaobaa SarIr, ivazaobaa pa`aNa!

ASaa saMtaparMparocaa Aadr kxrNa, yaa parMparota ivalaIna haoNa Ea`oYz maanaayaca kxI saOnyabaLacyaa jaaoravar dhSata inamaa-Na kxrNyaata Qanyataa maanaayacaI? vau&aanaavaaVaMcaa AhMkxar ha kxI, ivaz\zlaanao taumhalaa Evaasa idlaa Asaola paNa AamhI taumhalaa e@saàro, efxema.maaobaa[-la vagaOro idla Aaho. Aataa yaacyaaiSavaaya taumhI ijavaMta rahU Sakxta naahI.

paNa maaobaa[-la baayapaasa saja-rI [MTrnaoT jagaatalyaa pa`tyaokx vya>xIlaa imaLU

Sakoxla? yaa isaivaQaa kxaoNaasaazI Aahota? jyaaMnaa parvaDtaata tyaaMcyaasaazI. kxaoNaalaa parvaDtaata? jao yaa QaMVata saamaIla Jaalaota tyaaMnaa jaagaitakxarNaacaa GaaoYa kxrNaa%yaaMnaa pa`aqa-naa kxr]yaata kxI ivaz\zla AaiNa tyaacao Ba>x jasao ivaEvatmakx Aahota. tasaMca yaa sava- saaQanaaMcaMhI

glaaobalaayaJaoSana kxra. Anyaqaa taumhI era Asatya, svaaqaI- AaiNa SaaoYaNa kxrNaa%yaa vaR<aIcaM jaagaitakxIrkxrNa kxrtaAahata, Asaca maohNaavaM laagaola.

kxaoNatyaa pa`yaaogaSaaLota isaQd kxrtaa yao[-la kxI, ivaz\zla Aapalyaalaa sahjaca pairpaUNa- kxr]na Takxtaao. AaQauinakx ivakxasa Aapalyaalaa paraiEa`ta kxr]na Takxtaao. svata:maQyaoca paUNa- Asalaolaa kxQaIca Takxtaao. ekxakxI haota naahI. maa~a dusa%yaacaI garja paavalaaopaavalaI vaaTNaara kxaoNatyaahI paavalaavar ekxakxI hao{]na jaataao. taao BayaBaIta haotaao. AapaNa jaovha Aatmasqa haotaao. taovha sahjasaaQanaocaa AarMBa haotaao. Aapalyaalaa jaaNavaU laagataM kxI ivazaobaa ha Aatalaa saUXmatama Baaga Aaho. tar paaoTaobaa tyaacaaca baa+ivastaar. maQyabaagaI AapaNa Aahaota. jasaa {MbarzËavar laavalaolaa idvaa Aataàbaahor daonhIkxDo {jaoD dotaao, tasaMca maaNaUsa mhNaUna Aatalaa ivazaobaa AaiNa baahorcaa paUNa-tva pa`apta hao[-la. paUNa- haoNaM hI ekx saaQanaa Aaho. yaa saaQanaota sahjapaNao kxLta jaataM kxI kxahI  imaLvaNyaasaazI kxahI gamavaaca. kxahI gamavaaMva laagaNaM hahI jaIvana saMtauilata kxrNyaacaa maaga- Aaho.

Aajacaa saMpaUNa- ivakxasa AapaNaa savaa-naa paUNa- ivakxisatakoxlyaaiSavaayaca haotaaoya. mhNaUnaca jagaBar [takxI [svasqataa Aaho. AapalyaapaOkxI kuxNaalaahI Apau%yaa vyaikxitatvaacaM rahayacaM naahI. paUva-tva pa`apta haotaM saaQanaotaUna. saaQanaa mhNajao kxaya?Aapalyaalaa kxrNyaayaaoga naomakx kxaya Aaho. jao fx>x AapaNaca kxr] Sakxtaaoàtao Aapalyaalaa samajaNaM. jao kxaoNaahI kxr] SakxtaM tao maamaulaI kxama AsataM. AaiNa ASaa maamaulaI kxamaamaQyao ma^MnaojamaoT, maako-xiTga tPRc paasa haoNa, Da^@Tr, saja-na, [MijanaIAr haoNa vagaOromaQyao taIva` spaQaa- Asatao. dusa%yaacaI maana kxapaa AaiNa svata:caa ivakxasa Jaalaa AsaM maanaa. maa~a ASaI maamaulaI gaaoYT naahI taI kxYTsaaQya Aaho.

  Menu

e-mail


[View My Guestbook]
[Sign My Guestbook]

©1999-2003 e.com Best Viewed in 640x480