chembur_main.jpg (8397 bytes)

Paduka

title.jpg (4374 bytes)

Paduka

Download font here and paste it in c:/windows/font dir to view page in Devnagari

Aamacaa mad`asa ramaoEvarcaa pa`vaasa

laoiKakxaÓsaaO.yaSaaoda SaMkxr maaDIvaalao.ÓSakox1892Ósana 1971,maaGa SauQd YaYzI idnaaMkx 1 foxba`uvaarI sana 1971,saaomavaar raojaI,AamhI paaca maaNasao,sakxaLI 8.50 cao mad`asa maolanao pa`vaasaasa inaGaalaao. Kau_ baaorIbaMdrlaa Ea`I.vaolao-kxr yaaMcao r]. 400 caaorIsa gaolyaacao ekUxna manaalaa Qa@kxaca basalaa. maaJyaa vaDIla baihNaIkxDo pauNyaalaa fxaona kxr]na, pauNao sToSanavar jaovana Gao{]na yao Asao kxLivalao haotao. paNa taI sToSanavar vaoLovar yao{] naSakxlyaanao jaovana dUrca rahIlao paNa kxaLjaI maa~a {tpa┘a JaalaI. ha dusara Qa@kxa. Ea`I.maaohnarava va valao-kxr dusa%yaa Dbyaata basalaolao AsalyaamauLo AamacaI fxarkxta JaalaI. taqaaipa Aamacyaa baayakxaMcyaa Dbbaata caar Da^@Tr maulaI AsalyaamauLo Aamacyaa savaa-caa vaoL fxar majaota gaolaa. vaaTota KaaNao ipaNao caalaUca haotao. dusaro idvaSaI id. 2 f`oxba`uvaarIlaa AamhI mad`asalaa paaohacalaao. paNa {tar]na GaoNyaasa sToSanavar kxaoNaIca na AalyaamauLo itasara Qa@kxa basalaa. AKaor ekxa T^@saIta AamhI paaca maaNasao kxSaItarI kxaoMbaUna pa<aa kxaZta kxaZta pa.paU hirdasa svaamaIMkxDo Aalaao.tyaavaoLI itasa%yaa pa`hrcao caar vaajalao haotao. AamhI AalyaacaI baatamaI svaamaIMcyaa kxanaavar gaolaI va tyaaMnaa navala vaaTlao. AamhI saayaMkxaLI yaoNaar mhNaUna tao saayaMkxaLI gaaDI sToSanavar paazvaNaar haotao. tyaaMnaa fxar vaa[-T vaaTlao. paNa [laaja navhtaa. yaoSaUna pauZo Aamacyaa Ka%yaa svaagataalaa saurvaata JaalaI. AaMGaaoLI jaovaNa {kxrlaI. svaamaIMnaI AapalaopaNaanao AamacaI ivacaarpausa koxlaI. taaopaya-Mta 6 vaajalao haotao. mad`asalaa svaamaIMcaI pa`vacanao caalaU AsalyaamauLo AamhI sava- gaaDInao taoqao gaolaao. Kaupaca gadI- JaalaI haotaI. GarI Aalyaavar ra~aI 11 vaajaopaya-Mta svaamaI va [tar maMDLIbaraobar Aamacyaa gappaa Jaalyaa. naMtar sava- inad`ocyaa AaharI gaolaao. id. 3 f`oxba`uvaarI raojaI pauZIla pa`vaasaasa saurvaata kxrayacaI AsalyaamauLo lavakxr sakxaLIca {zUna sava- kxamao AavaravaI laagalaI. AamhI itaGaIjaNaI sarlaataa[- paO,Ea`ImataI.baa[- erMDo va maI (maa[- maaDIvaalao) sadaodIta ekx~a vaavarta haotaao. ho svaamaIMnaI paahIlao AaiNa tyaaMnaI ekx gaMmata koxlaI taI ASaI tapaaovanaalaa jaaNaa%yaaMkxirtaa taIna maaoTarI tayaar koxlyaa.paihlaI gaaDI 2.30 vaajataa inaGaalaI. tyaata saaO.sarlaataa[-Mnaa basaNyaasa saaigatalao. dusarI gaaDI 4 vaajataa inaGaalaI (Aqaa-ta yaa sava- gaaD╦a svaamaIMcyaa maalakxIcyaa haotyaa) itasarIta Ea`ImataI. erMDo yaaMnaa basaNyaasa saaMigatalao.rahtaa rahIlao maI ekxTI Aataa kxaya kxravao? ''maaJaI gataI kxaoNa saaMga paMZrInaaqaa?'' ha ABaMga malaa Aazvalaa.Ea`I.maaohnarava va vaolao-kxr maagao AsalyaamauLo jara hayasao vaaTlao. AamacaI gaaDI 6 vaajataa inaGaalaI. AamhI ekUxNa 5 maaNasao gaaDIta haotaao. paNa gappa. ekx SabdhI kxaoNaaSaI baaolataa Aalaa naahI. gaaDI caalalaI haotaI. AamhI sava-jaNa daonhI baajaUlaa paLNaarI JaaDo, gaavao va Garo pahata haotaao. tyaa BaagaaMtalaI vanaEa`I maa~a AvaNa-naIya haotaI. cahUkxDo Baata Saotao KaDkxaL jaimana naavaalaahI naahI. naarLacaI va taaDacaI JaaDo ivapaUla! ijakxDo itakxDo koxLIcyaa baagaa rstyaaMcyaa dutafxa- icacaocaI JaaDo Asao kxrtaaM kxrtaa ekxdacao ra~aI 10.30 vaajataaM tapaaovanalaa paaohcalaao. taaopaya-Mta sarlaataa[- AgadI kMxTaLlyaa haotyaa. paNa kxaya kxrNaar!

ÓtapaaovanaÓ

tapaaovana ho naava AgadI saaqa- vaaTlao. taSaIca taoqaIla vanaEa`IhI saajaoSaI Aaho. taoqao maaor Aahota maakxDo Aahota.saapahI Aahota Asao saaMgataata. naSaIba Aamacao kxI paaca idvasaaMta Aamhalaa maa~a tyaaMcao dSa-na GaDlao naahI.

id.4 f`oxba`uvarIlaa AamhI pahaTo 4 vaajataa {zUna snaana koxlao. yaoqao sava-jaNa taIna vaajataa {ztaata tasao Aamhalaa {zavao laagalao. pahaTo 4 vaajalyaapaasaUna yaoqaIla paahUNao maMDLI baayakxa tasaoca paur]Ya AMBaga va staao~ao mhNataata.tyaavaoLI parmapaUjya svaamaI &aanaanaMd KaalaI yaotaata. savaa-Mnaa dSa-na dotaata. taao saaohLa baGaNyaasaarKaa Asataao.4 taarKaolaa, tyaaMcyaa vaaZidvasaacyaa idvaSaI KaUpa maaoza kxaya-k`xma haotaa. sabaMQa idvasa kxahI naa kxahI caalaUca haotao. taoqao savaa-Mnaa kxa^fxI imaLtao. parMtau AamhI hrIdasa svaamaIMcao Kaasa paahuNao AsalyaamauLo AamacyaasaazI cahacaI saaoya koxlaolaI haotaI. caha Jaalaa kxI lagaoca 9 vaajataa jaovaNa naMtar ivaEa`aMtaI sabaMQa idvasa kxsaa kxaZayacaa ha pa`Sna Aamha itaGaaMpaUZo d<a mhNaUna {Baa! [kxDo basa itakxDo basa,Jaaopa kxaZ.ASaa ta%honaM AamhI vaoL Gaalaivata haotaao. yaoqao kxama kxahIca nasalyaamauLo saarKao basaUnaca rhayacao paaca taarIKa ASaIca gaolaI.id. 6 laa pahaTo paaca vaajataa hirdasa svaamaI Aamacyaa KaaolaIta Aalao. va mhNaalao 'Aaja taumhI &aanaanaMd svaamaIMcyaa paadukxaMcyaa paUjaa kxra.tyaasaazI 10 imainaTaMta tayaar hao{]na KaalaI yaa? JaalaM! AamacaI QaavapaL saur] JaalaI. AamhI BarBarar AaMGaaoLI koxlyaa tyaa idvaSaI saaO.sarlaataa[-MnaI na{]vaarI paatala naosalao haotao va maaohnarava Qaaotar naosalao haotao. tyaaMcaa maharaYT/Iyana paQdtaIcao paaoYaakx paahUna svaamaI fxar KaUYa Jaalao va mhNaalao !taumhI saaXaata laXmaI naarayamaasaarKao idsata AahaMta! paadukxaMcaI paUjaa JaalaI. AamhI savaa-MnaI ekUxNa r].151 idlao. tyaa AaQaI yaoqaIla saMsqaolaa madta koxlaItaI vaogaLIca. ha kxaya-k`xma fxar AvaNa-naIya Jaalaa.

id.7 raojaI svaamaIMnaI pauZIla pa`vaasaacyaa tayaarIta rha Asao saaMigatalao AamhI sava- saamaana Aavar]na 10 vaajataa tayaar Jaalaao. jara jaa{]na yaotaao Asao saaMgaUna Ea`I.maaohnarava va Ea`I.vaolao-kxr yaaMnaa tyaaMnaI maaoTarIta basaNyaasa saaMigatalao. ho sava- AamhI itaGaI gaccaIvar]na baGata haotaao. paNa ivacaarNaar kxaoNa va kxaya? gappa basalaao 2 vaajataa Aamhalaa vaaTlao kxI Aataa yaotaIla maga yaotaIla paNa caha Aalaa taovha AamhaMlaa kxLlao kxI,taI sava- maMDLI 130 maOlaavar Asalaolyaa AaEa`maata gaolaI AsaUna ra~aIpaya-Mta yaoNaar naahIta. vaoL kxsaa Gaalavaayacaa? AamhI ABaMga mhNata basalaao. qaaoDaoqaaoDo Kaa{]na Gaotalao. 7 vaajataa jaovaayalaa basalaao taao Aazvalao daMpatya Aalao. taovha baro vaaTlao. GarcaI KauSaalaI kxLlaI va hayasao vaaTlao. kxaLjaI dUr JaalaI.ra~aI 9 vaajataa maaohnarava vagaOro maMDLI AalaI. 11 vaajaopaya-Mta Aazvalao va AamhI gappaa maarIta basalaao. kxaoNa jaasta Gaaortaao ha ivaYaya caalalaa haotaa. ra~aI GaaorNyaata Aazvalao yaaMcaa naMbar paihlaa laagalaa! majaa AalaI. hsata hsata vaoL majaota gaolaa. saaomavaar id. 7 laa sakxaLI saaQaarNa 10 vaajataa jaovaNa kxr]na AamhI 5 maaNasao hirdasa svaamaI, tyaaMcao ekx snaoh va [tar daona ASaI ekxdMr 9 maaNasao pauZIla pa`vaasaasa inaGaalaao. daona gaaD╦a haotyaa, tyaamauLo fxarSaI ADcana JaalaI naahI. AamacaI gaaDI svata:hirdasa svaamaI caalavaIta haotao. sabaMQa pa`vaasaata kxaozo kxaya Aaho yaacaI maaihtaI tao saaMgata haotao. fx>x eokxNyaacaI BaUimakxa AamhI koxlaI. dupaarI 2 vaajataa kuMxBakxaoNama\ yaa gaavaI paaohcalaao. taoqao svaamaIMcyaa ekOx parma Ba>xakxDo {tarlaao. tyaaMmauLo Aamacao svaagata AgadI qaaTata haota Asao. tyaaMcaokxDo gaolyaabaraobar AamhaMlaa caha,vaDo va badamaI hlavaa paaoTBar Kaayalaa imaLalaa.taaopaya-Mta 4 vaajalao haotao.5  vaajataa svaamaIMcyaa baraobar AamhI taoqaIla dovasqaanao pahavayaasa inaGaalaao.kuMxBaEvar,SaarMgapaaNaI va [tar dha,baara dovalao paaihlaI.SaarMgapaaNaI yaa dovaalayaacao vaNa-na kxaya kxravao sabaMQa saaonyaacao gaaopaur Asalaolao ho do{]L fxarca sauMdr Aaho.SaoYaSaahI Bagavaana inajalao AsaUna tyaaMnaI AapalaI SaMKa,cak`x,gada,pad\ma hI AayauQao baajaUlaa zovalaolaI Aahota. yaa pa`tyaokx AayauQaaMcao vaogavaogalao ASaI caar hI baajaUlaa caar dovaLo AsaUna maQyao Bagavaana Jaaopalaolao Aahota. svaamaI baraobar AsalyaamauLo Aamhalaa tyaaMcao baraobar dovaacyaa darapaya-Mta qaoT pa`vaoSa imaLo.ervhI dovaapaasaUna 7Ó8 fUxTaMvar {Bao rahUnaca dSa-na Gyaavao laagatao svaamaI pauZo va AamhI maagao Asao caalata Asao.svaamaIMcaa caala fxarca jalad AsalyaamauLo AamhaMlaa javaL javaL paLtaca jaavao laagao. tyaaMnao jarajarI maagao vaLUna paahIlao tarI AamacaI GaabargauMDI {Dta Asao. ha inayama Ea`ImataI.erMDo yaaMnaa laagaU navhtaa kxarNa tyaa AamacyaamaQyao vayaskxr AsalyaamauLo tao tyaaMnaa baaolata nasata. ivaSaoYata:maI va sarlaataa[- jarahI maagao raihlaaota kxI tao calaacalaa Asaa ekxca marazI Sabd {ccaarIta Asata.tyaamauLo AamhI daoGaI tyaaMcyaabaraobar rhayacaa pa`yatna kxrIta AsaU. taoqaIla dovaLo fxar Bavya! ASaI dovasqaanao maharaYT/ata kxaya paNa BaartaamaQyao sauQyaa namaunyaalaahI saapaDNaar naahIta. [takxI tyaaMcaI kxlaakRxtaI AvaNa-naIya Aaho.Aapalyaa yaoqaIla iSavaIjaI paak-xmaQyao tasalaI caar maMidro maavataIla evaZo tyaacao Aavaar maaozo Aaho.kxahI izkxaNaI ekx sabaMQa dgaDaMta sabaMQa dovaLacaI {BaarNaI koxlaI Aaho. svaamaI dovaLaMta gaolyaapaasaUna AamhaMlaa maahItaI saaMgaNyaasa saurvaata kxrIta.mahapaMiDta Agar saMnyaasaI hao{]na gaolaolyaa ASaa qaaor ivaBaUtaIMcyaa pa`itamaa pautaLyaaMcyaa r]paanao basaivalyaa Aahota.tyaa pa`tyaokxacaI maaihtaI svaamaI AasqaapaUva-kx dota.AgadI lahana lahana dova Asalaa tarI svaamaI tyaalaa vaakUxna namaskxar koxlyaaiSavaaya pauZo jaata nasata. dovaLata gaolyaavar taoqao dovaacaI Aca-naa (paUjaa) kxrNyaacaI pa`qaa itakxDo Aaho.va tyaavaoLI maaohnaravaaMnaa BajanaI maMDLacaIAazvaNa taIva`onao haota haotaI.  naMtar Sai>xmaMidr paahUna AamhI ra~aI 10 vaajataa AjaMza ha^laomaQyao {taaravayaasa gaolaao.taoqaIla vyaavasqaa kxaya vaNaa-vaI. AaQaIca fxaona kxr]na vyaavasqaa koxlaI AsalyaamauLo AamacaI gaaDI gaolyaabaraobar vaoTr svaagataalaa hjar Jaalao.daona Kaaolyaa raKaUna zovalyaa haotyaa.ekx svaamaIjaIMsaazI tar dusarI AamacyaasaazI.Dnlaa^pacyaa gaaVa,{Saa,fxaona vagaOro sauKasaaoyaIMnaI +a Kaaolyaa sajja haotyaa.jaovaayalaa jaa Asao svaamaIjaIMnaI saaMgataaca AamhI sava-jaNa itakxDo gaolaao.jyaalaa jao paaihjao Asaola tao tyaaMnaI Gyaavao Asao svaamaIMnaI saaMigatalyaamauLo AamhI Daosaa AaiNa dUQa Gaotalao.D/ayaivhga kxr]na hirdasa svaamaI qakxlyaamauLo tao lagaoca Jaaopaavayaasa gaolao. AamhI 11 vaajataa Jaaopalaao.

         bauQavaar id.10 foxba`uvaarI raojaI sakxaLI svaamaI Aamacyaa KaaolaIta Aalao va mhNalao, ''maaohna paO,paaca imanaTaMta tayaar rha.kxavaorIvar snaana kxrayalaa jaayacaya\'' AamhI laagalaIca inaGaalaao.kxavaorI nadIta snaana koxlao.snaana kxsalao nausatao 'bauD bauD SaMBaao' koxlaM.kxarNa paaca imainaTaMta snaana kxr]na yaa ASaI Aa&aa AsalyaamauLo Aamhalaa taI paaLNao Baaga haotao.snaana koxlyaavar ekx do{]L paahUna AamacaI gaaDI svaamaIMnaI AaNaKaI ekxa Ba>xakxDo naolaI. taI maMDLI Garata nasalyaamauLo AamhI parta gaaDInao ha^TolamaQyao gaolaao.paaoTBar jaovaNa Jaalao. ivaEa`aMtaI Gaota Asataanaa sakxaLI jyaaMcyaa GarI gaolaao haotaao tao daoGao svaamaIMnaa BaozNyaasaazI ha^TolamaQyao Aalao.tyaaMnaa fxar vaa[-T vaaTlao kxarNa &aanaanaMd svaamaIMcyaa paadukxa GarI yao{]na parta gaolyaa. svaamaIMnaI paNa tyaaMcaI caoYTa koxlaI. tyaaca AsaM JaalaM tyaa baa[-naa kxahI ikxrkxaola kxarNaasaazI daona idvasa ha^ispaTlamaQyao jaavao laagalao. svaamaI GarI yao{]na parta gaolyaacao italaa kxLlao va mhNaUna taI Da^@TraMcaI parvaanagaI Gao{]na svaamaIMnaa BaoTNyaasaazI AalaI haotaI. AKaor saMQyaakxaLI paUjaolaa va jaovaayalaa yaoNyaacao svaamaIMnaI kxbaUla koxlao. va AamhI itaGaIjaNaI va tao daoGaojaNa ASaI paaca maaNasao tyaaMcao GarI gaolaao. yaataUna tyaaMcaI svaaimainaYza idsaUna AalaI. tyaa maulaIcaI QaavapaL caalaU JaalaI.itanao Aamhalaa caha idlaa.va ivaEa`aMtaI GaoNyaasa saaMgaUna Da^@TraMkxDo paUjaa va jaovaNa hao[-paya-Mta parvaaganaI maagaNyaasaazI inaGaUna gaolaI. 10 vaajaopaya-Mta parvaaganaI imaLalaI.6 vaajataa svaamaI,maaohnarava,vaolao-kxr Aalao.taaopaya-Mta AamhI itaGaIjaNaI itaqao haotaao. paNa GarcaI maMDLI caaMgalaI AsalyaamauLo Aamhalaa parkoxpaNaa vaaTlaa naahI. sava- tayaarI kxr]na paUjaolaa basaNyaasa saata vaajalao.daoGaaMnaI paadukxaMcaI yaqaasaaMga paUjaa koxlaI,AartaI naMtar Bajana Jaalao. vaolao-kxr va svaamaIMcaI maMDLI KauYa JaalaI.taaopaya-Mta ha^ispaTlacaI vaoL Barta AalaI AsalyaamauLo taI maulagaI (baa[-) svaamaIMnaa ivacaar]na gaolaI. SaojaarIÓpaajaarI maMDLIMnaI Aamhalaa vaaZlao jaovaNao JaalaI va sava- JaaopaI gaolaao.

       gaur]vaar id.11 foxba`uvaarI sakxaLIca caha Gao{]na AamhI pauZIla pa`vaasaasa saur]vaata koxlaI. madura imanaaXaIlaa saaQaarNa 12 vaajataa paaohcalaao. va Ea`I.jaI.esa\ maNaI yaaMcaokxDo {tarlaao. tyaaMcao Gar lahana AsalyaamauLo va GarI AajaarpaNa AsalyaamauLo AamacaI {tarNyaacaI saaoya samaaorcyaa ha^TolamaQyao JaalaI haotaI. AaMGaaoLI kxr]na AamhI jaovaNa koxlao. ivaEa`aMtaI GaotalaI. svaamaIMcaa inaraopa Aalaa. madura imanaaXaIcao dSa-naalaa tyaaMcyaa baraobar AamhI gaolaao. imanaaXaIcao do{]L KaUpaca maaozo Aaho. dovaIcaI maUtaI- maa~a lahana Aaho. paNa kxItaI- maa~a maaozI. AMgaavar sava- ih%yaaMcao va paacaUcao daiganao laKalaKa kxrta haotao.svaamaI baraobar AsalyaamauLo AamhaMlaa tao AgadI javaLUna tao baGaayalaa imaLalao. mana AgadI saMtauYT Jaalao. taoqao pa`tqaokx QaataUcaI ekx ASaa naTrajaacyaa maUtaI- Aahota.taoqaIla pauratana vastaU saga`alaya pahaNyaasa Kaasa parvaanagaI laagatao.svaamaI baraobar AsalyaamauLo taI sahjaasahjaI imaLalaI.taoqao itana KaaMba Aahota tyaavar hata maarlaa kxI  pa`tyaokxaMtaUna vaogaLa Aavaaja mhNajao tabalaa,paoTI,sataarI saarKaa Aavaaja yaotaata tao AamhI eokxtaao.

      sabaMQa dovaLata sauMdr rMgaanao rMgavalaolyaa sauMdr maUtaI- basaivalyaa Aahota.imanaaXaIcaa sabaMQa [itahasa ica~a r]paanao yaoqao icataarlaa Aaho.tyaacaI saMpaUNa- maahItaI [takxI Qaana dota kxI Aamhalaa saaopao jaa[-.pa`tyaokx ica~aacaI saMpaUNa- maahItaI svaamaI dota haotao. tyaacavaoLI tyaaMcyaaBaaovataI [tar maMDLI jamata. svaamaIMcaI cahUkxDo najar AsalyaamauLo jyaaMcyaakxDohI tyaaMcaI najar jaa[- va tao tyaaMcaI Aasqaovaa[-kxpaNao ivacaarpaUsa kxrta. svaamaIMcyaa dSa-naakxirtaa ikxtaI tarI laaokx yaota Asata. dovaLataIla Aavaar caalaUna AamhI dmata AsaU paNa svaamaI maa~a kxQaIca dmalaolao idsalao naahI. hirdasa svaamaIMnaa maharaYT/aivaYayaI fxar pa`oma.yaoqaIla saMtaaMcyaabaM_la svaamaIMnaa ivalaXaNa Aadr vaaTtaao. &aanaoEvar,taukxarama,naamaova,janaabaa[- [tyaadI saMtaaMcao    ABaMga svaamaIMcao taaoMDpaaz Aahota. AamhI imanaaXaI maMidrataUna caalata Asataanaa saMtaaMba_laca svaamaI baaolata haoma tao mhNaalao maaohna paO, diXaNa Baartaacyaa maUtaI-,mahraYT/acaI kxItaI- va daohaoMcaa imalaapa mhNajao sfUxtaI-. ho eokUxna manaata ivacaar Aalaa kxI svaamaIMnaa maharaYT/aivaYayaI koxvaZI Qanyataa vaaTta Aaho.pauYkxL maMDLIMnaI ivacaarla kxI taumacyaa baraobar maharaYT/Iyana maMDLI kxSaI? tao eokUxna svaamaI mhNata, ''baGaa kxSaI AalaIta taI'' KaraoKar daona vaYaa-ta svaamaIMnaI Aamhalaa Aapalaosao kxr]na Aapalao BajanaI laavalao ho AaScaya- navho kxa?

        daona vaYaa-pauvaI- svaamaIMnaI maaohna paO yaaMcyaa naamasaMkxI-ta-na maMDLalaa Baagavata maoLyaakxirtaa mad`asalaa baaolaavalao va tyaaMcao Aaz idvasa yaqaaisqata Aadraitaqya koxlao tao maMDLacao kxayama laXaata rahIla. madura imanaaXaIcao maMidr paahUna GarI parta Aalaao. Sainavaar id.13 foxba`uvaarI raojaI sakxaLIca svaamaI mhNaalao kxI taumhI Aaja ramaoEvarlaa jaa{]na yaa.tyaanausaar tyaacaI daona maaNasao Gao{]naAamhI saayaMkxaLI 5.30 cyaa gaaDInao ramaoEvarlaa inaGaalaao va ra~aI 1 vaajataa taoqao paaohaocalaao. AamacaI {tarNyaacaI saaoya tyaaMnaIca koxlaI haotaI.ramaoEvarcaa ivastaINa- saagar paahUna mana pa`sa┘a Jaalao. naarLacaI JaaDo hI taoqaIla saRiYTsaaOMdyaa-caI AaoLKa dotaata.dovaLata taIqaa-caI 24 kuMxDo Aahota. tyaata AamhI pa`tyaokx kMxDavar ekx ASaa 15 kuMxData AaMGaaoLI koxlyaa 16 vaI AaMGaaoL samaud`acaI JaalaI. kxpaDo badlaUna dova dSa-naalaa gaolaao.do{]L KaUpaca ivastaINa Aaho. [tar paaihlaolyaa maMidraMpaoXaa jara pauraNao vaaTtao. yaoqaIla naMdI fxarca Bavya Aaho. dovaacaI AartaI koxlyaavar AamhI GarI partalaao. taao catauqaI-cyaa {pavaasaacaa idvasa koxLI Kaa{]na AamhI saajara koxlaa. 2 vaajataa gaaDIta basaUna ra~aI 9 vaajataa madura yaoqao paaohaocalaao tyaa ra~aI AamacaI jaovaNaacaI vyavasqaa taoqaIla ha^TolamaQyao koxlaI haotaI tyaamauLo catauqaI-caa {pavaasa ha^Tolaataca saaoDavaa laagalaa.  yaoqao maa~a baroca idvasaaMnaI Aamhalaa paurI BaajaIcaI maojavaanaI imaLalaI. ervhI koxvaL Baataavarca rhavao laagata Asao. (tyaalaahI AamacaI tayaarI haotaIca) jaovaNaanaMtar pa`vaasaacaa qakxvaa Aalaa haotaa tarI AamhI svaamaIMcaokxDo dSa-naasaazI gaolaao.pa`vaasa kxsaa kxaya Jaalaa vagaOro tyaaMnaI ivacaarlyaavar [taDcyaa itakxDcyaa gappaa koxlyaa. eovaZ╦ata tyaaMcaI  najar Jaaopata Asalaolyaa vaolao-kxrakxDo gaolaI va mhNaalao, ''vaolao-kxr  JaaopaAalaI kxaya?'' Asaa ivanaaod kxr]na svaamaI {zlao va Aamha itaGaIMnaa 9 vaarI paataL do{]na savaa-Mnaa ivaEa`aMtaI GaoNyaasa parvaanagaI idlaI. sarlaataa[-Mnaa paNa 9 vaarI paatala idlao. tyaacavaoLI rivavaarI 14 foxba`uvaarIlaa kxnyaakuxmaarIlaa inaGaayacao Asao saaMigatalao. rivavaarI sakxaLI jaovaNao {rkUxna va qaaoDI ivaEa`aMtaI Gao{]na 2.30 vaajataa pa`vaasaasainaGaGaalaao. kxnyaakuxmaarIcyaa vaaTovar itar]naolavaolaI yaoqao saayaMkxaLI 6 vaajataa paaohcalaao. taoqao svaamaI Ba>xaMcao GarIca {tarlaao AaQaIca fxaona kxr]na sava- vyavasqaa koxlaI AsalyaamauLo AamacaI gaaDI ekxa lahanaSyaa rstyaata AalaI taaoca ''svaamaI Aalao svaamaI Aalao'' Asaa ekxca Aavaaja Jaalaa.va ekxa XaNaata ikxtaItarI maulao Aamacyaa maaoTarIBaaovataI gaaoLa JaalaI. {tarNyaacaI jaagaa fxar maaozI haotaI. tyaavaoLI paNa maMDLacaI AazvaNa JaalaI yaa jaagaota maMDL kuxzcyaa kuxzo gaDpa Jaalao Asatao ho kxLlao sauQda nasatao. caha, iSara, vaDo Kaa{]na jara [kxDo itakxDo taaoca maaohnaravaaMnaa svaamaIMnaI baaolaavalao va ''calaa Sai>xdovaacyaa dovaLata'' Asao mhNaalao do{]L Bavya Aaho.svaamaIMcyaa Aa[-nao tyaaSai>xdovaacaI {paasanaa koxlaI haotaI. do{]L paahUna GarI Aalaao. jaovaNa koxlao va naMtar maaohnarava va vaolao-kxr yaaMcao Bajana Jaalao. sava- maMDLI fxarca KaUYa JaalaI. Bajana rokxa^D- koxlao gaolao.maaohnaravaaMcyaa maagaoca AamhI itaGaI basalaao haotaao.paNa JaaopaNaar kxSaa? tarI paNa yaa itaGaI baayakxa dusa%yaa idvaSaI Bajanaacyaa vaoLI Jaaopalyaa haotyaa ASaI maaohnaravaajavaL AamacaI KaUpa caoYTa koxlaI. Aqaa-ta AamhI kxahIca baaolalaao naahIta.

       saaomavaar id. 19 laa ekxacyaa GarI paaV paUjaa AsalyaamauLo AamhI sava-jaNa itakxDoca jaovalaao va lagaoca kxnyaakuxmaarIlaa  jaaNyaasaazI inaGaalaao va taoqao daona vaajataa paaohcalaao itakxDo paNa fxaona kxr]na zovalaahaotaa. qaaoD╦aca vaoLata taoqaIla [Mijainayar Aalao va tyaaMnaI AamacaI vyavasqaa koxlaI.ha ekx maaoza sauMdrsaa baMgalaa haotaa.itaqao Dakx baMgalyaasaarKaI sava- saaoya  baMgalyaalaa laagaUna AgadI javaL samaud` haotaa. tyaacao paaNyaacao i~aivaQa rMga idsalao. baMgalyaasamaaor svaamaI ivavaokxanaMdaMcao lahanasao  smarkx haotao samaud`avar qaaoDa vaoL ihDUna GarI partalaao. itakxDo caha tayaar haotaa. paaoTBar KaaNao Jaalao. kxahI maMDLI yao{]na tyaaMnaI svaamaIMSaI gappaa koxlyaa.naMtar ivavaokxanaMdaMcao smaarkx pahaNyaasa sava- maMDLI inaGaalaI.

smarkxacyaa jaagaI laa^camaQaUna jaavao laagatao. laa^camaQyao savaa-Mnaa maaozalyaa laaTaMcyaa {saLNyaanao samaud` snaanaca GaDlao. tyaavaoLI sarlaataa[- fxarca Gaabarlyaa haotyaa. smaarkx [takox sauMdr baaMQalao Aaho kxI tyaacao ikxtaIhI vaNa-na koxlao tarI tao qaaoDoca paDola. ho kxsao baaMQalao Asaola Asaa pa`Sna  manaata {Baa rhataao. kxaLyaaBaaor dgaDaMnaI ha kxlaakRxtaI GaDvalaI  Aaho. taoqaIla laaVaMcao paa^ilaSa [takox cakxcakxIta kxI tyaata Aapalao taaoMD idsaavao. Ea`ImataI. erMDo yaaMnaI tar jaimanaIvar paaNaI Aaho kxI kxaya yaacaI Kaa~aI kxr]na GaoNyaasaazI jaimanavar hata ifxrvaUna paaihlaa paNa paaNaI kuxzo haotao. paaMDvaaMcao vaoLcaI pa`ita maya saBaaca taoqao AvatarlaI haotaI mhNaanaa! paaNaI vaaTayacao taotao jamaIna va mhNaUna vaaTayacao yaqao paamaI Asaayacao. kxaraigaraMcao kxsaba Asao Asatao dgaDavarIla naXaIkxama AgadI Apa`itama Aaho.ivavaokxanaMdaMcyaa smaarkxacaI {Baarmaa AgadI sauMdr JaalaI Aaho.tao paahUna mana AgadI pa`sa┘a haotao. manauYyaanao ekxda tarI smaarkx jar]r baGaavao.parta yaotaanaa kxahI dukxanao idsalaI.maaoh Aavaronaa AamhI lahana lahana caT╦a ivakxta  Gaotalyaaya. taao paya-Mta maaohnarava va svaamaI pauZo gaolao haotao. tyaanaI Aamacyaa caT╦a baiGatalyaa paNa                                                                                               daoGaohI ivalaXama ragaavalao. kxarNa pa`vaasaalaa inaGaNyaapaUvaI-ca svaamaIMnaI tyaaMnaa ivacaarlyaa KaorIja kxahI KarodI kxrayacao naahI Asao bajaavalao haotao. Asao Asataanaa ha {Vaoga Jaalaa haotaa. kxahI ekx na baaolataa AamhI itaGaIjaNaI AgadI gaupacaUpa caalalaao haotaao. kxnyakuxmaarIcao  maMidrsauQda AgadI baGaNyaasaarKao Aaho.dovaIcaI maUtaI- lahana AsalaI tarI fxar sauMdr Aaho. sabaMQa AMgaBar ih%yaaMcao daiganao AsalyaamauLo mautaI- fxarca pa`oXaNaIya idsatao. [takxI dovaLo baiGatalaI paNa ekxahI dovaacyaa AMgaavar maaotyaacaa daiganaa idsalaa naahI. ho ivaSaoYa navala navho kxaya? dovaIcao dSa-na Gao{]na AamhI parta Aamacyaa jaagaI Aalaao. tyaavaoLI saMQyaakxaLcao 6 vaajalao haotao. yaacavaoLI svaamaInaI AamacaI  naavao dugaa-(sarlaataa[-), laXmaI(maaDIvalao), sarsvataI(erMDo)ASaI zovaLI. tao @▄.L.c Asao mhNata. ''maaohna paO malaa ivacaarlyaavaacaUna Gaotalaolao saamaana foxkUxna Va'' Asao svaamaIMnaI mhNataaca maaohnaravaaMnaa 'yaosa sar' Asao mhTlao. AamhI itaiGajaNaI caaorasaarKyaa gaaDIta jaa{]na basalaao. kxarNa AamhaMlaa javaLca Asalaolyaa naagarkxao[la yaa gaavaI jaayacao haotao. itakxDo svaamaIMcaI paaV paUjaa JaalaI. jaovaNa JaalaI.jaovataovaoLI ekx gaMmata JaalaI. sakxaLIca maaohnaravaaMnaI vaolao-kxraMnaa kxahI taimaL Sabd iSakxvalao haotao. ra~aI jaovaayalaa basalaao AgadI paaoTBar jaovaNao JaalaI. parta KaIr vaaZayalaa AaNalaI taimaL BaaYaota kxaoMjakxaoMja mhNataataca ekx glaasaBar KaIr samaaor AalaI. taI tyaaMnaa nakxao haotaI tarI GaotalaI.parta kxIr vaaZayalaa AalaI. parta tasaoca Jaalao. SaovaTI vaolao-kxr na baaolataa {zUna gaolao. tyaavaoLI savaa-Mnaaca KaUpa hsaU Aalao. ra~aI 10 vaajaopaya-ta Bajana Jaalao.va naMtar AamhI sava-jaNa JaaopaNyaasaazI kxnyaakuxmaarIlaa gaolaao. maMgaLvaar id.16 raojaI sakxaLIca kxnyaakuxmaarIhUna inaGaUna taoqaIla ekxa Da^@Tracao GarI gaolaao. taoqao [TlaI saaMbar, vaDo va kxa^fxI JaalaI. jara basalaao. parta ekox izkxaNaI jaa{]na AaMGaaoLI koxlyaa va do{]L baGaNyaasa gaolaao. dSa-na Gao{]na parta yaota Asataa ekx maulagaa paOsaa Va mhNaUna maaJyaa ekxsaarKaa maagao laagalaa. paNa doNaar kxSaI? maI pauZo taao maulagaa maagao Asao AamhI jaata haotaao. maaoTarIjavaL paOsao maaigatalao. maaJyaajavaL caar AaNao haotao. tao maI tyaa maulaalaa doNaar taao svaamaI mhNaalao ''naao naao. ekx r]payaa, daona r]payao, taIna r]payao.'' maaJyaajavaL 5 r]. haotao.tyaaMnaI tao Gao{]na tyaa maulaalaa idlao. maulaalaa tasaaca svaamaInaa  paNa itatakxaca AanaMd Jaalaa. sagaLyaaMsaazI tao saarKaoca JaTta.

    AamhI taoqaUna inaGaalaao tao parta tar]naolavaolaIlaa dupaarI Aalaao. ra~aI jaovaNao va Bajana Jaalyaavar 11 vaajataa maduralaa jaaNyaasaazI inaGaalaao va ra~aI 2.30 vaajataa taoqao  paaohcalaao. parta taoca ha^Tola va taIca naMbarcaI KaaolaI. maduralaa Aamacaa daona idvasa mau@kxama Jaalaa. Sauk`xvaarI id.19 foxba`uvaarIlaa sakxaLIca i~acanaapallaIlaa gaolaao. taoqao paUjaa va jaovaNa kxr]na 4 vaajataa tapaaovanaalaa jaayalaa inaGaalaao. AamhI savaa-naI [TlaI, Daosaa. kxa^fxI GaotalaI va gaaDIta basalaao. 8 vaajataa ra~aI tapaaovana yaoqao paaohcalaao. &aanaanaMd svaamaIMnaa hirdasa svaamaIMnaI namaskxar koxlyaavar AamacaI jaagaocaI saaoya koxlaI. dusaro idvaSaIca &aanaanaMd svaamaIMcao Aamhalaa dSa-na Jaalao. tao mhNaalao sagaLIkxDo jaa{]na Aalaata naa ekx idvasa yaoqao  rha va maga parta jaa Asaa AaSaavaa-datmakx inaraopa tyaaMnaI idlaa.

        &aanaanaMdacaa janma 1614 maQyao Jaalaa Asao saaMgataata. tyaaMnaI taukxarama maharaja paaihlao Aahota Asao baaolalao jaatao. tyaaMcaI kxaMtaI ivalaXaNa taojasvaI Aaho. hsaNao, baaolaNao AgadI gaaoD. saha idvasa tyaaMcyaa sahvaasaacaa laaBa AamhaMlaa imaLalaa. mana AgadI taUpta Jaalao.saMtaaMcaa sahvaasa laaBaNao ho parmaBaagya, tao AamhaMlaa laaBalao ha Aamacaa paUva- PNaanaubaMQaca samajaayalaa hvaa.

rivavaar id. 21 raojaI sakxaLI &aanaanaMd svaamaIMcaa AaSaIvaa-d

Gao{]na AamhI va hirdasa svaamaI inaGaalaao. hirdasa svaamaIMnaI tyaaMcao paUvaa-Ea`maacyaa kxakxaMcyaa GarI naolao. tyaavaoLI tyaaMcyaa paayaalaa jara duKaapata JaalaI haotaI. AamacaI savaa-caI manao kxLvaLlaI. sarlaataa[-naI baama laavaU kxa? Asao ivacaIrlao. svaamaI mhNaalao nakxao nakxao.tyaaMnaI tao du:Ka tasaoca sahna koxlao. caoYTa maskxrIta vaoL gaolaa. va KaaNao ipaNao hao{]na gaaDIta basalaao. tyaaMnaI KaUpaca ~aasa haota haotaa. taSaahI isqataIta svaamaIM gaaDI caalaivata haotao. Aamacaa maa~a jaIva {gaacaca qaaoDa qaaoDa haota haotaa. saMQyaakxaLI 6 vaajataa mad`asalaa paaohcalaao. Bajana caalaUca haotao tyaata AamhI sava-jaNa saamaIla Jaalaao. fxarca majaa AalaI. qaaoD╦avaoLanao svaamaIpaNa Aalao. tyaaMnaI Bajanao mhMTlaI. naMtar jaovaNao JaalaI. saaomavaar id. 22 raojaI sakxaLI AamhI saata maaNasao itar]pataIlaa gaolaao. hirdasa svaamaIMcyaa paayaalaa duKaapata JaalyaamauLo ha pa`vaasa Aamhalaa esa\.TI.nao kxravaa laagalaa. dSa-naalaa 2 vaajataa naMbarata {Bao raihlaao. tao 4.30 vaajataa baahor Aalaao. 14 maOla DaoMgar caZUna gaaDI jaata Asataanaa KaalataI doKaavaa fxar rmaNaIya idsata haotaa. [takxa sauMdr rstaa baaMQalaa Aaho. var caagalao gaava vasalao Aaho. ijakxDo jaavao itakxDo maakxDo maa~a fxar. dovaLacao gaaopaUr sabaMQa saaonyaacao maZvalaolao Aaho. mauKya War, isahasana AadI sava- saaonyaacao. dovaacyaa AMgaavar KaUpa saaonao Aaho. raoja dovaajavaL hjaraoMnaI paOsaa yaota AsalyaamauLo tyaa paOSaacaa ibainayaaoga tyaa naavaacyaa SaaLa, kxa^laoja, Qama-SaaLa, T/oinaga kxa^laoja vagaOro kxaZlaI Aahota.

           svaamaI baraobar nasalyaamauLo itar]pataIcaa pa`vaasa fxarca ~aasaacaa Jaalaa. kxarNa 4.30 vaajataa dovaacao dSa-na Gao{]na jaovha AamhI GarI Aalaao taovha lagaoca ha^TolamaQyao jaovaNa kxr]na roNaIgauMDa sToSanavar saMQyaakxaLI 7 laa paaohaocalaao. taovhapaasaUna taao pahaTo 4 vaajataa rolvao gaaDI yao[-paya-ta sToSanavar maaSaa maarIta basavao laagalao taovha kxaya vaaTlao tao ivacaar] nakxa. Aamhalaa Garcyaa gaaDInao pa`vaasaalaa jaayacaI saaoya AsalyaamauLo Aamacaa rajaoSaahI qaaT haotaa.

      tyaa idvaSaI Aamhalaa rolvao pa`vaasaacaa ~aasa kxsaa Asataao tao samajaUna Aalao. svaamaIMcao kxahI kxama AsalyaamauLo tao mauMba[-laa gaolao haotao. maMgaLvaar id. 23 raojaI iSavara~a AsalyaamauLo savaa-naa {pavaasa haotaa. ra~aI ekxacyaa GarI Bajana Jaalao. 1 vaajataa iba%haDI partalaao. tyaa naMtar Jaaopa. tyaaidvaSaI Aamhalaa KaraKaura {pavaasa GaDlaa. svaamaI nasalyaamauLo taao idvasa Aamhalaa kMxTaLvaaNaa gaolaa.

       baudvaar id. 24 raojaI tapaaovana yaoqao BaoTlao tyaa AMjanaIdovaI naavaacyaa ekxa baa[-nao mad`asalaa Aalyaavar maaJyaakxDo jar]r yaa ASaI ivanaMtaI koxlaI haotaI. mad`asalaa Aalyaavar itanao fxaona kxr]na AamhaMlaa itacao GarI naoNyaasaazI taI sva:taacaI gaaDI Gao{]na AalaI. AamacaI jaovaNaa Jaalyaavar itacyaabaraobar itacyaa GarI gaolaao. itanao Aamacao fxar {<ama pa`kxaro svaagata koxlao. hsata mauKa caoh%yaanao itanao AamacyaaSaI KaUpa gappaa maarlyaa. itaGaa ihdI yaota AsalyaamauLo Aamacaa vaoL kxsaa majaota gaolaa. naMtar Bajanao JaalaI. itacaI va AamacaI KaUpa gaT\TI jamalaI AsalyaamauLo taumacaI AazvaNa mhNaUna taumacaa fxaoTao hvaa yaa hotaUnao itanao Aamhalaa itacyaa gaDItaUna sTuiDyaaota naolao va fxaoTao kxaZlaa. kxaozohI gaolao tarI Aamacyaa sauKasaaoyaIMkxDo svaamaIMcao baarkxa[-nao laXa Asao. Aamacyaa caha paaNyaacaI tao Agaaodr tartaUd kxrIta.

    sava- kxlaota tao inapauna Aahota hamaao-inayama va [tar vaaMVacaI saMpaU-Na maaihtaI Asalyaanao dur]staIsaazI tao kxiQa ADUna raihlao naahIta. svata: saaro kxr]na tao maaokxLo haota. sava- pa`vaasa kxr]na tapaaovanaalaa AamhI parta Aalaao taovha dupaarI ivaEa`aMtaI Gaota AsataaM. tao AapalaI maaoTar KaalaI  QauvaUna svacQa kxrIta Aahota Asao maaohnaravaaMnaI saaMigatalao AaLsa kxsaa taao tyaaMnaa maahIta naahI. Aamacao mahd\Baagya mhNaUna Asalaa pa`vaasaacaa yaaoga jauLuna Aalaa. Ajau-naacao jasao iEa`kRxYNaanao  saarqya kxr]na hI yaa~aa GaDvaUna AaNalaI taI AivasmarNaIya zrlaI. Aamacyaa yaa dIGa- yaa~aocyaa javaL javaL saMpaUNa- Kacaa-caI {zavaNaI svaamaIMnaIca koxlaI Asao mhTlyaasa AitaSayaaoi>x haoNaar naahI. ASaa maaNasaaMcyaa paayaaMta kxataD╦acao jaaoDo kxr]na gaatalao tarI tao kxmaI paDtaIla evaZI tyaaMcaI qaaorvaI Aaho. sava-vyaapaI parmaoEvar hIca {pamaa tyaacao Anaokx tyaacyaaMmauLo tyaanaaM saajaola. maaJyaa AayauYyaacao AtaIva AanaMdacao XaNa kxaoNatao Asao kxaoNaI malaa ivacaalyaasa 'ha pa`vaasa' Asao ekxmaova {<ar maI caTkxna do[-na. ho sava- Karo Asalao tarI tyaacao Ea`oya maaohnarava sarlaataa[- yaaMcaokxDoca jaatao tyaaMnaI malaa va Ea`ImataI. erMDo yaaMnaa yaa yaa~aota saamaIla kxr]na Gaotalao tyaamauLoca hI yaa~aa Aamhalaa GaDlaI. tyaaba_la AamhI tyaaMcao PNaI Aahaota. Aamhalaa pauZo jaaNyaasa AaSaa navhtaI jaaNa%yaa paaca maaNasaaMta AamacaI naavao navhtaI. pama Ea`Iyauta. ikxnaaro yaaMnaa 7 f`oxba`uvaarI paya-ta mauMba[-sa parta jaayacao AsalyaamauLo AamacaI yaaojanaa tyaaMcao jaagaI JaalaI va Aamhalaa saMQaI imaLalaI. naahItar Aamhalaa zrlyaapa`maaNao tapaaovanaahUnaca partaavao laagalao Asatao. AaMQaLa maagataao ekx haoLa va dova dotaao daona Asaoca Aamacyaa baabataIta gaDlao. BajanaI maMDLata AamhI navaInaca AsalyaamauLo ha pa`vaasa Aamhala GaDola Asao svapnaatasauQda vaaTlao navhtao. yaa baabata svaamaIsauQda mhNaalao kxI Ahao maaohna paO yaa daoGaI Ka%yaa Baagyavaana. Asaa Aamacaa ha 27 idvasaaMcaa dIGa- pa`vaasa kxahI ekx BaasaU na dotaa Jaalaa. tyaacao Ea`oya svaamaIMcyaaca carNaI ApaU-na va maaohnarava va sarlaataa[- yaaMcao saMyaaojakx mhNaUna AaBaar maanaUna ho pa`vaasa vaNa-na pauro kxrtao.

          hirdasa svaamaIMcao svaBaava dSa-na

hirdasa svaamaaMcaa janma ekx Ea`ImaMta GaraNyaata Jaalaa. tyaaMcao vaiDla paNa maaozo paMiDta va kxIta-nakxar haotao. tao kxIta-na kxrIta Asataanaa tapaaovanaataca tyaaMcaI jaIvanajyaaota maavaLlaI. svaamaIMcao iSaXaNa baI. e. padvaIpaya-ta Jaalao Aaho. taora vaYaa-paUvaI- tyaaMnaI gar]padoSa Gaotalaa. tyaapaUvaI- tao paayalaTcao kxama kxrIta haotao va esa\. esa\. yaa saMGaTnaotahI Baaga Gaota haotao. paaohNyaacyaa Saya-taIta tyaaMnaa sauva-napadkx imaLalaolao Aaho. Sai>xdovaIcaI {paasanaa koxlyaamauLo tyaaMcyaasaarKyaa taojasvaI AaiNa bauiQdmaana pau~aalaa janma doNaarI Qanya taI maa{]laI. tao Aapalyaa gaUr]pauZo AgadI ivanama` Asata. gaur]pauZo kxQaIhI {Bao rahUna na baaolataa tao dara AaDUna tyaaMcao hata jaaoDUna {Bao rahUna saMBaaYaNa kxrtaata. ramacaMd`pauZo jasaa hnaumaana sada hata jaaoDUna tatpar, tasao svaamaI &aanaanaMdapauZo hata jaaoDUna {Bao Asataata. hIca {pamaa tyaaMnaa SaaoBaola.

        Aamacyaa taIqa- pa`vaasa ekUxNa 27 idvasa Jaalaa. tyaapaOkxI 23 idvasa svaamaIMcyaabaraobarca pa`vaasa GaDlaa. tyaamauLo tyaaMcao svaBaavaacao pairSaIlana va Aakxlana AamhaMlaa AgadI maaokxlaopaNaanao vaavarta. maaohnaravahI itatakoxca tyaaMcyaaSaI Aadranao vaagata Asata. tyaamauLo pa`vaasaata Aamhalaa tyaacao baaolaNyaacaalaNyaacaI va hsaNyaacaI kxrmaNaUkx JaalaI. pa`vaasaalaa inaGataanaa tao gaaDIvar]na naarL {tarvaUna TakxNyaasa jarahI ivasaMbata nasata. tasaoca &aanaanaMdacyaa paadukxa va ivaz\zla rKaumaa[-cyaa maUtaI-caI paoTI pa`qama gaaDIta zovalyaaiSavaaya kxaoNaalaahI gaaDIta basaU dota nasata.Aamacyaakxirtaa tyaaMnaI fxar kxYT sahna koxlao. tyaaMcyaa yaaogyataocyaa kxaoNatyaahI maaNasaanao [takox sahna koxlao nasata.  gaur]vaar id. 25 raojaI AgadI kxrmaonaa AamhI sava-jaNa gappaa maarIta basalaao. AgadI kMxTaLa Aalaa haotaa. kuxzo tarI jaa{] yaa Asao vaolao-kxr mhNaalao maa~a [ta@yaaMta hirdasa svaamaIMnaI Aalao. baahor jaa{] yaa ho Sabd taaoMDatalao taaoMDataca raihlao. svaamaIMnaI AamacaI ivacaarpaUsa koxlaI. Aamacaa vaoL Aataa majaota gaolaa. saMQyaakxaLI Bajanao JaalaI. svaamaI, maaohnarava, vaolao-kxr yaaMnaI Bajanaata rMga Aaotalaa. naMtar qaaoD╦a gappaa kxr]na Jaaopaocyaa AaQaIna gaolaao.

    Sauk`xvaar id. 26 foxba`uvaarI raojaI sakxaLIca lavakxr {zUna mauMba[-laa jaaNyaacaI tayaar kxravayaacaI AsalyaamauLo AamacaI QaavapaL saur] JaalaI. GaracaI AaoZ saur] JaalaI. svaamaI mhNaalao maaohnarava Aaja taumhaMlaa Aamacyaa paQdtaIcaI AamaTI maI svata: kxr]na vaaZNaar AaiNa tao KaraoKarca kxamaasa laagalao. AamaTI fxar r]cakxr JaalaI haotaI. DaL iSajavaNyaapaasaUna sava- svaamaIMnaI koxlao. taao paya-ta 11 vaajalao haotao. ekx vaaV vaajavaNaara maulagaa Aalaa haotaa. tyacaa kxaya-k`xma saUr] Jaalaa tao paa{]Na vaajataa saMpalaa naMtar jaovana Jaalao. va AamhI mad`asa sToSanavar jaaNyaasa inaGaalaao. AamhI savaa-naI svaamaIMcaa r]Qd Ata:kxrNaanao inaraopa Gaotalaa va sToSanavar Aalaao. svaamaIhI sToSanavar Aalao. va AamhaM savaa-naa AaSaIvaa-d do{]na pa`omaacaa inaraopa idlaa.

Please leave your messages here : Message Board

Image Gallary

Tennangur
calendar

Objectives

International

Activities

Mumbai Unit

ę1999-2003 e.com Best Viewed in 640x480