Download font here and paste it in c:/windows/font dir to view page in Devnagari

*kxar svar]pa Ea`Igajaanana

gaNaoSaao vaO ba`mh |
* namastao gaNapataoya | tvamaova koxvaLM  kxtaa-#isa |
tvamaova koxvaL Qataa-#isa | tvamaova koxvaL htaa-#isa |
tvamaova sava-ma\ KailvadM ba`+aisa| tvama\ saaXaata Aatmaa#isa | inatyama |

Avya>x ba`mh ho gajaanana svaar]paata vyaata haotao. tyaacao pa`itakx * Aaho. taao *kxar svar]pa Ea`Igajaanana jagatkxarNa Aaho. taao kxtaa- Aaho. taao inamaa-Na kxrtaao. taao QaarNa kxrtaao. mhNajao saRYTIlaa QaarNa kxrtaao.paalana paaoYaNa kxrtaao AaiNa taao laya hI GaDvaUna AaNataao pa`aNa hrNa kxrtaao. maRtyaU dotaao. ho sava- paUvaI- Avya>x Asalaolao AaiNa * yaa naadba`mhacyaa sahayaanao vya>x Jaalaolao ba`mh tao taUca Aahosa. savaa-BaUmaI vasata Asalaolaa Aatmaa taao taUca Aahosa. ASaa Aqaa-caa saur]vaataIcaa Aqava-SaIYaa-caa Elaaokx Aaho. *kxar r]pa gaNaoSa hoca ba`mh Asalyaacaa {llaoKa gaNaoSataaipanaI s~aao~aata saapaDtaao.

* mhNajao AA{A ma\A yaata Ahma\ A etata\ A na mhNajao {tpai<a, isqataI va laya Asao itanhI Baava Aahota. Ea`I taukxarama maharaja gaNaoSaacao *kxar r]pa spaYT kxrtaaMnaa mhNataataŗ

*kxar pa`Qaana r]pa gaNaoSaacao | ho itanhI dovaaMcao janmasqaana |
Akxar taao ba`mh | {kxar taao ivaYNaU |
makxar mahoSa | jaaiNayaolaa ||
ho itanhI dova jaoqauina {tpaŔa | taao ha gajaanana maayabaapa ||

ba`”a ha inamaa-Na kxtaa- Akxaranao vya>x haotaao. paalanakxrotaa ivaYNaU taao {kxaranao vya>x haotaao AaiNa layakxtaa- mahoSa ha makxaranao vya>x haotaao. ho itanhI dova jyaacyaaMtaUna {pacalao taao Ea`I gajaanana ha *kxar r]paI ba`” Aaho. * ho ba`”NDvaacakx mhNaUna pa`kxaSa svar]pa AaiNa &aanasvar]pa Aaho. mhNaUnaca AapaNa gaNapataIcaa rMga Aga`IsaUcakx isadUr rMgaacaa maanataao AaiNa tyaalaa ivaQaadovataa maanataao. sava-~a ekxmaova Avya>x Asao ba`” Avaisqata haotao. tyaa ekx ba`”laa Anaokx r]paata vya>x vhavaosao vaaTlao. hI AakxaMXaa tyaacyaa izkxaNaI inamaa-Na JaalaI. 'ekxao#hma\ bahUsyaaM pa`jaayaoya ha [-Sa saMkxlpa jyaata AVapa vya>x Jaalaolaa naahI ASaI manaataIta Avasqaa yaaMcyaa saImaaroYaovar ba`” vya>x haoNyaacyaa pa`ik`xyaota parba`”acyaa izkxaNaI pa`qama jao icatspaMdsvar]pa AaV sfUxrNa Jaalao tao * ho naadba`” haoya. yaa baIjamaM~a r]pa *kxaracaa Ea`IgaNaoSaaya nama: Asaa paraoXa Anauvaad Ea`I vyaasaaMnaI koxlaa ba`” bahU 'svar]paata' vya>x haotaaMnaa naamar]paatmakx saRYTI inamaa-Na haotaaMnaa hI *nao saur]vaata JaalaI mhNaUna Ea`IgaNaoSa hI AaV dovataa Aaho. taI ba`”apaaMsaUna pa`tyaXa sfUxrNa paavalaolaI Asalyaanao pa`kRxtaI AaiNa yaaMcyaa pailakxDlaI Aaho.

gaNaoSa pauraNaacyaa 12 vyaa AQyaayaatahI yaacapa`maaNao gaNaoSaacaI {tpa<aI namaUd koxlaI Aaho. tyaata mhTlao Aaho kxI, AaoMkxar r]pa naadba`” maayaonao yau>xI hao{]na paunha sava- saRiYT inamaa-Na kxrtao. taaoca parmaatmaa gajaanana haoya. tyaacyaapaasaUna paUZo satva, rja

tama ho i~agauNa va ba`”a, ivaYNaU,mahoSa yaaMcaI {tpai<a haotao. gajaanana ha SaMkxracaa pau~a Asalyaacao paaOraiNakx kxqaaMmaQyao namaUd koxlao Aaho. sava-saamaanya Ba>x hI gajaanana ha 'SaMkxrsauta' mhNaUna tyaacaI paUjaa Acaa- kxrtaata. QvanaI AaiNa maM~aaMcao saamaqya- SaMkxranao Aapalyaa tapa:saamaqyaa-nao SaaoQaUna kxaZlao. AtyaMta taojasvaI AaiNa sava- SarIrmana SauQd kxrNaara * ha baIjamaM~a SaMkxranao SaaoQaUna kxaZlaa. mhNaUna *kxar svar]pa gaNaoSa ha Sakxracaa pau~a Aaho, AsaohI yaa pauraNa kxqaa saUicata kxrtaata, Asao mhNavayaasa hrkxta naahI.

{painaYadaMpa`maaNao *kxar r]paI parba`”apaasaUna pa`qama AakxaSa inamaa-Na Jaalao. AakxaSaacao ivaSauQd svar]pa mhNajao Sabdŗ *kxaracaa naad. AakxaSaapaasaUna spaSa- tyaataUna vaayaU, vaayaUpaasaUna r]pa, tyaapaasaUna gaMQa, tyaataUna taoja, taojaapaasaUna rsa tyaapaasaUna paRqvaI. inamaa-Na JaalaI. paMcamahaBaUtaaMpaasaUna hI paRqvaI inamaa-Na JaalaI. saRYTI inamaa-Na JaalaI tyaa saRYTIcaa pa`qama GaTkx mhNajao *. yaa^ *kxracao pa`acaIna PYaImaunaIMnaI GaDivalaolao maUta- svar]pa mhNajao gaNaoSamaUtaI-. gaNaoSa dovataa ho *kxaracaoca vya>x r]pa Aaho. mhNaUnaca pa`tyaXa ivaEvaaMcyaa AarMBaI isqata AsalaolaI hI dovataa pa`tyaokx kxayaa-cyaa AarMBaI pa`qamaoSa mhNaUna paUjanaIya zrlaI. gaja yaa SabdataIla daonhI AXaraMcaa Aqa- laXaata GaoNyaasaarKaa Aaho. 'ja' mhNajao inaGaUna jaaNao (gamana). 'ja' mhNajao janmaNao (janana). yaa daona AXaraMpaasaUna 'gaja' SabdacaI

inaimataI haotao. gaja ha Sabd ba`”aMDacaI {tpa<aI AaiNa laya dSa-ivatao. {tpai<aisqataI laya yaaMcao pa`itakx mhNaUna * AXar vaaparlao jaatao. mhNaUna gaja (Aanana) ha *r]paI gaNaoSa Aaho, Asao mhNataa yao[-la.

gaNapataIcao vaahNa {MdIr kxsao ? Asaa pa`Sna paDtaao. Karotar gaNaoSapauraNaata gaNapataIlaa AaKauvaahna Asao mhTlao Aaho. AaKau yaa Sabdacao saMskRxtaata daona Aqa- haotaata. maayaa AaiNa maUYakx. yaapaOkxI *kxar svar]pa gajaananaacyaa AQyaaitmakx r]paaSaI AaKaU mhNajao maayaa ha Aqa- sausaMgata zrtaao. maayaa mhNajao ivaEvaacaa Ba`amakx pasaara. parba`”acyaa izkxaNaI jaoMvha bahu haoNyaacaa saMkxlpa inamaa-Na Jaalaa. taoMvha maayaocyaa sahayyaanao yaa AnaokxivaQa jaIvaaMcaI Ba`mamaUlakx saRYTIcaI {tpa<aI JaalaI. parMtau maUL parba`”avar maayaocaI kxahI sa<aa caalata naahI. {laT tao *kxar svar]paI parba`” maayaovar sa<aa caalaivatao. yaaogya vaoLI parta pa`laya kxr}na vya>x saRYTItaUna Avya>x haotao. mhNaUna gaNapataI ha maayaocaa caalakx maalakx zrtaao.

gaNapataIcyaa maUtaI-caI kxlpanaa pa`Navaavar}na mhNajao *kxaracyaa AakRxtaIvar]na basaivalaolaI Aaho. ikxbahUnaa pa`acaIna PiYamaunaIMnaa * AXarata taI maUtaI- pa`taIta JaalaI AsaavaI. * maQaIla taInacyaa AakxDňasaarKaa '{' kxar Aaho caMd\ ibadU Aaho. taao h<aIcaa maaoDlaosaa dMta Asao samajaavayaOcao. * laa jaaoDUna ga^ ha gaNapataIcaa vaIjamaM~ahI yaotaao. * AaiNa ga^ yaa daonhIcaa ekxi~ata baaoQa haoNao mhNajao gaNaoSaivaVa pa`apta haoNao haoya, Aqava-SaIYaa-ta namaUd koxlaolao AaZLtao.

Ea`I &aanaoEvar maharajaaMnaI &aanaoEvarIcyaa saur]vaataIsaca yaa pa`qamaoSaacao stavana kxrtaaMnaa tyaacao svar]pa fxar sauMdr rItaInao {lagaDUna daKaivalao Aaho. sava- ivaEvaacaa 'AaV; vaodaMcyaa pa`itapaadnaacaa ivaYaya Asalaolaa Ea`IgaNaoSa yaacaa jayajayakxar kxrtaaMnaa &aanadova mhNataataŗ

namaaojaI AaVa | vaod pa`itapaVa |
jayajaya svasavaOVa | Aatmar]paa ||
dovaa taUcaI gaNaoSau | sakxlamataI pa`kxaSau |
mhNao inavaRi<adasau | AvaQaairjaao jaI ||

sava-~a Bar]na {rlaolao savaa-saQao Avaisqata Asalaolao. naamar]paacaa Ba`ma baajaUlaa saartaaca pa`taIta haoNaaro AivanaaSaI Asao Aatmar]pa tao *kxaranao vya>x haotao. tao Aatmar]pa mhNajao pa`tyaXa Ea`IgaNaoSa. ASaa Aatmar]paI AaoMkxara tauJaa jayajayakxar Asaao. savaa-zayaI Asalaolyaa bauQdIcaa pa`kxaSa (&aana AaiNa ivavaokx maayaocaa A&aana malakx AMQa:kxar dUr saartaata. tao bauwIcao pa`kxaSa ikxrNa Asataata.) jaao gaNaoSa taao taUca Aahosa. inavaRi<anaaqaaMcaa iSaYya saaMgata Aaho tao eokxavao. pauZo &aanaoEvar mhNataata, saMpa-Na vaod hIca gaNapataacaI {<ama sajaivalaolaI maUtaI- Aaho AaiNa itacyaa izkxaNaI inadao-Ya vaNa-r]paI SarIraMcao saaOdya- SaaoBaUna raihlao Aaho. vaod ho Aa&a&aana Asalyaanao *kxar svar]paI gajaanana hI tyaa &aanaacaI maUtaI- Aaho. satya iSava AaiNa saaOMdyaa-caa {d\GaaoYa kxrNaa%yaa vaodaMmauLo Aalaaokxmaya, kxaMtaImaana,

sauMdr ASaI taI maUtaI- SaaoBaUna idsatao. ivaivaQa smaRtaI ho gaNaoSamaItaI-cao Avayava Aahota. Asao &aanadova mhNataata. Ea`RtaI, smaRtaI AaiNa pauraNao, vaodanta AaiNa imamaaMsaa yaa ivaivaQa &aanaSaaKaaMmaQyao &aana saamaavalaolao Aaho. gaNaoSa ha &aanamaya iva&aanamaya *kxar svar]pa Asalyaanao yaa &aanaSaaKaaMnaI imaLUnaca tyaacaI maUtaI- banalaI Aaho. smaRtaIMpaasaUna maUtaI-cao Avayava banalao. AaiNa smaRtaItaIla Aqa-saaOMdyaa-nao tao Avayava mhNajao saaOMdyaa-caa Kaijanaaca zrlao Aahota. Azra pauraNao ho rtnaKaicata AlaMkxar Aahota. pauraNaaMmaQyao tatkxalaIna naItaItatvao AaiNa kxqaa Aahota. AacaarQama- Aaho mhNaUna tao vyaavahairkx &aana Aaho. tyaalaa &aanaoEvar AlaMkxar mhNataata. pa`tyaXa maUtaI-SaI pauraNaaMcaa saMbaMQa jaaoDIta naahIta. pauraNaata pa`itapaaidlaolaI tatvao  hI rtnao Aahota va SabdaMcaI CMdaobaw rcanaa hI kxaoMdNao Aahota. saaihtya, vyaakxrNa tak-x Aaid &aanaSaaKaa AiBavya>x haotaata tyaa SabdaMcyaa maaQyamaataUna mhNaUna sauMdr Sabdrcanaa mhNajao gaNapataIcyaa maUtaI-varIla BarjarI talama ma{] saUta rMgaIta Asao vas~a haoya. kxavya naaTkox hI tyaacyaa paayaataIla Xaud` Gaaga%yaa AsaUna yaa Aqaa-nao r]NaJauNata Aahota. vyaasaidkxaMcaI bauiw hI kxmarocaI maoKalaa saha Saas~a ho tyaaMcao saha hata Aahota. pa`tyaokx Saas~aataIla matao va ivaivacanao iBaŔa Aahota hI matao hI jaNaU tyaa hataataIla Sas~ao Aahota.

kxNaad ha paUvaI-caa Ea`oYz vaO&aainakx PiYa ! tyaacao Saas~a mhNajao Sauw iva&aana. tao Ea`wovar AaQaarlaolao nasaUna takxa-var AaQaarlaolao Aaho. pa`tyaokx padaqa- ha AaNaUMnaI banalaolaa Asataao, Asao kxNaadanao paihtyaaMda saaMigatalao. kxNaadacao ho iSaw Sas~a mhNajao gaNaoSaacyaa hataataIlao parSaU haoya. nyaaya Saas~a, dSa-naSaas~a yaaMcaa AMkuxSa Aaho.AaiNa vaodataIla tatva&aana {kxlaUna saaMgaNaa%yaa vaodantaataIla ba`”rsaanao Barlaolaa ba`”&aanar]paI maaodkx SaaoBata Aaho. baaOwmata ha svaBaavata: KaMiDta Asalaolaa data hataata Qarlaolaa Aaho. inairEvar vaadI saaMKyaacaa satkxarvaad ha gaNapataIcaa kxmalaasaarKaa vard hsta Aaho.

*kxar mhNajao parba`”. inarMkuxSa AanaMdmaya isqataI. taao AanaMd hIca sarL Aita inama-L va ba%yavaa[-TacaI inavaD kxrNyaata samaqa- ASaI laaMba saaoMD Aaho. saMvaad ha data. &aana mhNajao Ea`IgaNaoSaacao nao~a. paUva-imamaaMsaa va {<aimamaaMsaa ho tyacao daona kxana AaiNa [-Evar&aanaacaa baaoQa ho madr]paI AmaRta AsaUna PYaImaunaI Ba`marapa`maaNao yaa AmaRtaacao paana kxrtaata. Ea`RtaI smaRtaItaIla tatvao hI gaNapataIcyaa AMgaavarIla rsarSaIta paaokxLI Aahota.WOta AaiNa AWOta matao hI tyaacyaa mastaavarIla gaMDsqaLo Aahota. (Ba>x hotaupaurssar Aapalyaata AaiNa parmaoEvarata WOta inamaa-Na kxrtaao. tyaaKaorIja parmaoEvaracaa saovaa Ba>xI kxSaI kxrNaar? AaiNa &aanamaagaI- ha AatmaSaaoQa kxrIta kxrIta savaa-BaItaI ekxca Aatmatatva Bar]na raihlyaacaa pa`yatna Gaotaao.)

tatva&aanaacyaa daonhI SaaKaa SaovaTI satyadSa-na GaDivataata. {painaYado hI Aatma&aanaacaa saugaMQa pasarivaNaarI fuxlao gaMDsqaLavarIla maukuxTavar SaaoBataata.

sava- gaNaoSamaUtaI- hI &aanamaUtaI- AsalyaacaM ho sauMdr vaNa-na &aanaSaaMnaI koxlaolaM Aaho. gaNaoSa mhNajao *kxar svar]pa ba`”&aana Aaho. AaiNa ba`”&aanaacyaa ivaivaQa SaaKaaMnaI imaLUna ha gaNaoSa banalaa Aaho, ho {<ama ta%honao vaNa-na kxrIta SaovaTI &aanaoEvar mhNataataŗ

Akxar carNa yaugaula | {kxar {dr ivaSaala |
makxar maha maMDla | mastakxa kxaropa ho itanhI ekxvaTlao |
taoqao Sabdba`” kxLvalao | tao gaur]kRxpaanaimalao | AaidbaIja ||

*kxaracaI pa`qama Akxar maayaa ho gaNapataIcao daona paaya AsaUna dusarI {kxarmaa~aa, ho tyaacao maaozo paaoT Aaho. mahamaMDla makxar ha tyaacaa mastakxakxar Aaho. +a itanhI maa~aa ekxvaTlyaavar jaao *kxar inamaa-Na haotaao tyaata saMpaUNa- vaod kxvaTaLlao jaataata. * ha parba`” gaNaoSavaacakx Sabd doNaaro vaod vyaapaUnahI ha *kxar SaoYa {rtaao. yaa AaidbaIja AsaNaa%yaa gaNapataIlaa maI gaur]kRxpaonao namana kxrtaao. &aanaoEvaranaI yaa *kxar svar]pa gaNapataIcao koxlaolao vaNa-na inaritaSaya sauMdr AaiNa kxavyamaya Aaho.

gaNapataI hI yaaogamaagaa-taIla YaT\cak`xaMpaOkxI paihlao cak`x maUlaaQaar yaacaI dovataa maanalaI jaatao. yaa cak`xavar taabaa Aalaa mhNajao

sava- Sa>xIcaa {gama taabyaata Aalaa Asao maanalao jaatao. bauwI baraobarca isawI pa`apta haotao. ha isawIdataa Ea`IgaNaoSa Asataao. pa`aNaaMcyaa va Sa>xIcyaa {gamasqaanaI hI dovataa Asalyaanao kxayaa-rMBaI AaQaI italaa namana kxr]na Sa>xI kxayaa-invata kxrNyaacaa Aapalaa pa`Gaata Aaho. maUlaaQaaracaI dlao caar Asataata. AaiNa svaistakx ha gaNapataIcaa saMkoxta Aaho AaiNa svaistakx hI *kxaracaoca r]pa Aaho. maUlaaQaar ho BaUtatvaacao koMxd` Aaho. paRqvaISaI tyaacaa saMbaMQa Aaho. mhNaUna gaNapataacaI paaqaI-va maUtaI- kxrtaata. AaiNa paUjaa kxrtaata BaUtatvaacao SarIr Asalaolaa gaNapataI vak`xtauMD AaiNa pa`Nava svar]pa, *kxarr]pa Aaho. gajavadna ho sava- vaodaMcao maUL Asalaolao, *kxar svar]pa maanalao tar tyaacao maaozo paaoT ho ba`”MDhgaBa- AaiNa tyaavarIla sapa- maoKalaa hI kuMxDilanaI Sa>xI maanataa yao[-la. gaNaQaataUcaa ekx maaoDNao, gaNana kxrNao Asaa Aaho. &aanaacao sava- vyavahar {ccaar, laoKana AaiNa gaNana (maaojaNao) ASaa ivaivaQa r]paacao pa`kxT haotaata. yaa &aanaacaa [-Sa taao gaNaoSa AsaUna tyaacao pa`itakx r]pa * yaa pa`NavaQvanaInao AaiNa ekxXarI ica~aanao ekxaga`taokxrtaa koxlaa jaataao. AsaohI ekx *kxar svar]paacao inavarNa doNyaata yaotao. Ea`I gaNaoSaacaI maRNmaya maUtaI- Garata sqaapana kxr]na paUjaa kxrNyaanao mana pa`saŔa haotao. bauwI ekxaga` haotao AaiNa *kxaranao saur]vaata haoNaa%yaa ivaivaQa japaanaI SarIrata inamaa-Na haoNaa%yaa spaMdnaaMnaI ica<a SaaMta hao{] laagatao. savaa-BaUtaI Avaisqata Asalaolao tao AatmacaOtanya jaaNavaavao mhNaUnaca gaNaoSaacaI ivaivaQa ta%honao {paasanaa koxlaI jaatao. * gaM gaNapatayao nama: maM~a mhTlao jaatao. Ea`IgaNaoSaalaa manaaoBaavao namaskxar kxr]na AapaNahI mhNaU yaa ŗ

*gaNapatayao nama:
ekxdntaaya ivaGnaho |
vak`xtauMDaya QaImaih taŔaaodntaI pa`caaodyaata ||

©1999-2003 e.com Best Viewed in 640x480